Santa Rita- Avondale

| 3 Bed | 2 Baths | 2 Car Gar | 1 Story | 210.835.4424