KR Carmel

| 4 Bed | 4.5 Baths | 3 Car Gar | 2 Stories | 210.835.4424

  •  KR Carmel
  •  KR Carmel
  •  KR Carmel
 KR Carmel

Features:

4 Beds   |   4.5 Bath

3,781 Sq. Ft. | 2 Stories

3 Car Garage